Změnit jazyk CZ Zmeniť jazyk SK
Položek: 0 0,- Kč
WEB STORE.CZ

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaným společností Jaroslav Prokeš,  platné od 10.10.2016
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Jaroslav Prokeš, Atletická 2224, 356 01 Sokolov, IČ: 69277257, a kupujícího (zákazník, spotřebitel).
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v  souladu s  právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o  ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.)

VYMEZENÍ POJMŮ

 


Prodávající je Jaroslav Prokeš, Atletická 2224, 356 01 Sokolov, IČ: 69277257Jaroslav Prokeš je společnost, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v  rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to společnost, která přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k  platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který  je spotřebitelem a  kupující, který spotřebitelem není.
Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele – při objednávce uvedeno IČ.

KUPNÍ SMLOUVA

 


Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy-nabídkou je umístění nabízeného zboží dodavatelem na  stránky e-shopu, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na  vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“.
Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s  těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu a že s  nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před  vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s  nimi seznámit.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro  vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od  kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.
Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s  kupujícím, v  těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo  nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V  případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k  uzavření Kupní smlouvy nedojde.
Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními §  1914 až 1925, §  2099 až 2117 a §  2161 až 2174 zákona  č.  89/2012 Sb., občanského zákoníku).
Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,
•    má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
•    věc se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
•    věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
•    věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
•    věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.
Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.


PRÁVO SPOTŘEBITELE ODSTOUPIT OD SMLOUVY

 


Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s §  1829 odst.  1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od  kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve  lhůtě uvedené v  předchozí větě.

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14  dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.
Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit též vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího            info@prokes-auto.cz
V případě, že kupující spotřebitel dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14  dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a  to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v  případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14  dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v  mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co  již  nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na  spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na  vrácenou kupní cenu. Prodávající je v  takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v  takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.
Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.


Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v  případě smluv:
•    o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
•    o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

•    o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
•    o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
•    o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
•    o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
•    o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
•    o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
•    o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
•    o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
•    uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
•    o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky v  případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.

Na odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů nevzniká právo v případě zakoupení zboží v rámci obchodní či podnikatelské činnosti (IČ).


OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 


Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o  ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a  shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k  těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který  je  nutný pro doručení zboží.
Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 


Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@web-store.cz Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v  den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v  českém jazyce, případně i  v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.
Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve  znění platném v  den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v  potvrzené objednávce, nebylo-li v  konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2014

ZPŮSOB PLATBY

 

Zboží je možné uhradit:

a) Platba bankovním převodem

Pokud si zvolíte tento způsob platby můžete Vaši platbu za zboží poukázat na náš účet 3 způsoby.

  1. bankovním převodem z Vašeho účtu (internetbanking, GSM banking);
  2. odesláním finanční částky poštovní poukázkou typu A z kterékoliv pošty v ČR.
  3. Vložením hotovosti na FIO banku.

Bankovní spojení : 2000193753/2010

 

číslo bankovního účtu pro platby z SK a zahraničí: 
bank account number for payment of Slovakia + Europe:
IBAN - CZ9720100000002500620707

SWIFT - FIOBCZPPXXX

Variabilní symbol uveďte stejný jako číslo faktury. Zaplacené zboží bude po obdržení platby připraveno a odesláno na Vaši uvedenou adresu.

b) Dobírkou

Zboží zaplatíte doručovací službě při převzetí objednávky.

 

DODACÍ PODMÍNKY

 

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce zboží (není-li uvedeno v poznámce jinak). Zásilky jsou odesílány prostřednictvím společnosti PPL, GLS, Geis Logistic, Poštou a nebo je možno si je vyzvednout osobně (po předchozí telefonické domluvě) na adrese : Jaroslav Prokeš, Malé náměstí 2270, 356 01 Sokolov.

Ke každé dodávce zboží bude přiložen daňový doklad, který slouží současně jako dodací a záruční list.

Pokud je zboží skladem je obvyklá dodací lhůta u tohoto druhu zboží do 2-3 pracovních dnů. V případě, že by měla být dodací lhůta delší, budeme Vás informovat. Pokud potřebujete ještě před podáním objednávky vědět přesně termín dodání konkrétního zboží, prosím kontaktujte nás.

PŘEVZETÍ ZÁSILKY KUPUJÍCÍM

 

Při převzetí zásilky vždy ještě za přítomnosti přepravce prosím zkontrolujte, že obal zásilky není poškozený (promáčknutý, roztrhaný, rozmočený, porušena balící páska). Pokud tomu tak je ihned s dopravcem sepište protokol o poškození zásilky a zásilku nepřebírejte. Napište na náš email z jakých důvodů jste nepřevzali zásilku. Co nejdříve se s Vámi spojíme a společně domluvíme dodání nové zásilky.

Pokud je zásilka v pořádku, je Vaší povinností bez zbytečného odkladu si dodané zboží prohlédnout a o případných závadách a nedostatcích nás informovat písemnou cestou (dopis nebo email) do 2 dnů od jeho doručení. Toto se vztahuje i na neúplnost dodávky a nesrovnalosti v počtu dodaného zboží. Při reklamaci je nutné se zbožím předložit kopii dodacího listu (faktury) spolu s dokladem o zaplacení.

CENÍK ZÁSILKY

Ceny se liší podle druhu zboží a jeho váhy a země, do které se zboží zasílá.

 

KONTAKTY

 

PROKES-AUTO.CZ

Jaroslav Prokeš

Malé náměstí 2270
356 01 Sokolov
info@web-store.cz
+420 608835829
 
IČ: 69277257
 
číslo bankovního účtu pro platby z ČR: 2000193753/2010
 
číslo bankovního účtu pro platby z SK a zahraničí: 
bank account number for payment of Slovakia + Europe:
IBAN - CZ9720100000002500620707
SWIFT - FIOBCZPPXXX
 
Kontaktní osoby :
 
Jaroslav Prokeš
 
Prodejní sklad:
 
Malé náměstí 2270

35601 Sokolov

Copyright © web-store.cz, provozováno na systému tvorba e-shopu a pronájem e-shopu Shop5.cz

© web-store.cz

pri poskytovani sluzeb nam pomahaji soubory cookie. Pouzivanim nasich sluzeb vyjadrujete souhlas s nasim pouzivanim souboru cookie a take udelujete souhlas vyuziti osobnich udaju pro ucely marketingu   Další informace